Pågående projekt kring museet

 

Sigtunas kyrkoruiner – bevarande och brukande

Projektet är ett räddnings- och bevarandeprojekt. Som vi alla sett har S:t Per och S:t Olof stängts in bakom staket och låsta grindar för att ingen skall skadas av nedfallande stenar. Ruinerna vittrar, och vi måste skapa en strategi för att veta hur vi skall göra för att stabilisera dem. Samtidigt hanterar vi också frågan om hur ruinerna skall gestaltas och användas i framtiden.

Arbetet med analys och åtgärd av S:t Olofs ruin slutfördes hösten 2018, och den är åter öppen för allmänheten. Under 2019 utförs stabiliserande åtgärder på S:t Pers ruin och därefter vidtar arbeten med den tredje ruinen, S:t Lars.

Projektet är ett samarbete mellan museet och Sigtuna Kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Sigtuna församling.

 

Atlasprojektet

Våren 2014 inleddes Atlasprojektet, den största undersökning av arkeologiskt DNA som hittills gjorts i Sverige, och en av de största i världen. Projektet leds i huvudsak av arkeologer och genetiker från universiteten i Stockholm och Uppsala. Omkring 150 skelett från Sigtunas äldsta gravar har valts ut för analys. Att Sigtuna fått en så framträdande roll i projektet beror på våra goda bevarandeförhållanden för ben och det stora antal tillvaratagna skelett som samlats in vid utgrävningar i staden.

En av många frågeställningar i projektet rör förhistoriska människors mobilitet. Målet är att öka kunskapen om dem som bodde på platsen men också om dem som kom utifrån. Analyserna kan erbjuda ny information om individer från det tidigmedeltida Sigtuna. Resultaten kan också relateras till forskning om moderna sjukdomar för att förstå mutationer och korta evolutionära förlopp.

 

Skärningspunkt Sigtuna – de första människorna i Sveriges äldsta stad

Skärningspunkt Sigtuna är ett fristående projekt som drivs av forskare vid bland annat Stockholms universitet. Syftet är att söka ny kunskap om urbanisering, tidig kyrklig organisation, migration och relationer mellan olika grupper av människor i det allra tidigaste Sigtuna. Projektet pågår till och med år 2020.

2016-08-10 09.53.50_litenForsk Atlas