Hos Herr Niklas och annat skrivkunnigt folk

   Utgrävningen i kvarteret Professorn 1999-2000 var en viktig utgrävning. Det är vår största undersökning av tomterna nedanför Stora gatan, de tomter som haft sjökontakt.

   Preliminärt kan vi säga att platsen haft sin egen karaktär jämförd med andra platser i Sigtuna stad. Några saker utmärker den: en tydlig representation av västeuropeisk kontakt under 1000-talets första hälft, föremål knutna till fiskenäringen, samt en sannolik närvaro av prästerskap och skrivkunnighet.

   Projekttiteln har inspirerats av ett runben. Niklas är inte ett skandinaviskt namn, utan är knutet till 300-talsbiskopen och helgonet S:t Nikolaus från Östrom. Tillsammans med herretiteln hærra återger texten kanske namnet på en sigtunapräst från 1000-talets sista decennier. Från samma tid finns ett ben med blandad fornnordisk och latinsk text; frPAX TEC. ”Fr(iðr) Pax Tec(um)”, frid vare med dig, en fridshälsning hämtad direkt ur den kristna mässan. Det är Sigtunas äldsta latinska text och båda fynden är betecknande för kvarteret Professorn.

   Vi skall nu reda ut de olika tomternas utseenden och funktioner och fastslå dateringar för de olika byggnadsfaserna. Då det är gjort kommer vi att kunna knyta alla indikationer om olika verksamheter till hus och miljöer på platsen, som är en av de mest spännande platserna i det tidigmedeltida Sigtuna!

   Projektet genomförs med hjälp av fondmedel från Berit Wallenbergs Stiftelse. En tryckt rapport kommer att presenteras i början av nästa år.